Supermoto WA Enters Their Back Portion of The Season